Program Partnerski

W skrócie:

Program Partnerski  polega na promowaniu serwisu  www.mancer.pl i produktów sprzedawanych za jego pośrednictwem. Partner jest wynagradzany prowizją, za każde zakupy dokonane przez klienta, którego sprowadził do serwisu w ciągu ostatnich 45 dni.

Wartość prowizji:
45% – „Kod Atrakcyjności” e-book (np. 29 zł*0,45 = 13,05 zł)
33% – „Sekrety Randek Internetowych” (np. 229zł *0,33 = 75,57 zł)

Środki wypłacane są raz w miesiącu, po przekroczeni 50 zł.

Są to kwoty brutto – obowiązują gdy partner posiada firmę. Na tyle wystawia fakturę i taka kwota jest przelewana na jego konto.

W przypadku osób fizycznych,  kwota wypłaty zostanie pomniejszona o wszelkie zobowiązania wobec organów skarbowych, ZUS, itp.

Rejestracja, Krok Po Kroku:

1. Aby się zarejestrować, należy przejść na stronę: http://www.mancer.pl/affiliates i wybrać „Create Account”

2.  Następnie wypełnij formularz. Wybierz czy chcesz wypłaty na konto bankowe, czy przez system paypal (można podać oba i potem wybierać). Jeśli rejestrujesz się jako firma (możesz wystawić faktury vat) , to podaj NIP i nazwę.

rejestracja

rejestracja

3.Potwierdź konto odbierając e-mail i klikając w link. A następnie poczekaj na zatwierdzenie ze strony moderatora (przeważnie kilka godzin).  Po aktywacji konta możesz się zalogować do systemu i zacząć zarabiać.

Pobieranie Linków:

1. Zaloguj się do systemu. Wybierz zakładkę „Affiliate Tools”

2. Z narzędzi, wybierz np. linki tekstowe („Text Links”)

3. Wybierz program który chcesz promować.

4. Pojawią się linki których możesz użyć.

5. Po kliknięciu takiego linka, u klienta zostanie zapisane ciasteczko z danymi Partnera, a potem zostanie przekierowany na jakąś stronę serwisu www.mancer.pl.

Dostępne linki różnią się między sobą tylko stroną na którą potem przekierowują.

Pełny Regulamin:

§1
Informacje Wstępne

1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest:

Sklep „Ryś” Wojciech Przybysz
Lutosławskiego 9
05-080 Klaudyn
NIP: 118-072-72-59
biuro@mancer.pl

2. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. W dowolnym momencie może się zarówno zarejestrować jak i zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

3. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia

3 . Celem Programu Partnerskiego jest wynagradzanie Partnerów prowizją w zamian za promowanie serwisu i produktów w nim dostępnych.

§2
Status Partnera

1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia.

2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest założenie konta pod adresem http://www.mancer.pl/affiliates

4. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

5. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.

6. Nieaktywni partnerzy (nie generujący od dłuższego czasu ruchu) mogą zostać usunięci z programu przez organizatora.

§3
Zasady Działalności oraz Warunki Techniczne

1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.

2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera.

3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku ‚cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego wizyt w Serwisie jako dokonanych z polecenia konkretnego Partnera.

5. ‚Cookie’ może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie – w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik ‚cookie’).

6. Partnerowi naliczana jest prowizja bezpośrednia wtedy, gdy w chwili składania zamówienia w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest ‚cookie’ tego Partnera oraz zamówienie zmieni status na Opłacone (płatność zostanie zaksięgowana).

7. Prowizja Partnera zostanie wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z gwarancji i zażąda zwrotu pieniędzy.

§4
Wypłata Prowizji

1. Wypłata środków odbywa się raz w miesiącu i jest możliwa, jeśli kwota na koncie Partnera przekroczy 50 zł.

2. Wypłata środków odbywa się za pomocą przelewu na konto bankowe, lub transakcji w systemie paypal.

3. Prowizja naliczana jest w kwocie „brutto”. Oznacza to że:
a) Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, otrzymają całą kwotę i sami są zobowiązani do odprowadzenia podatku.
b) W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów(zus, us, itp), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.

4. Partner jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania i przesłania organizatorowi dokumentów koniecznych do wypłaty prowizji:
a) Podmioty gospodarcze zobowiązane są do wystawienia organizatorowi faktury VAT na kwotę otrzymanej prowizji. Faktura może zostać wysłana zarówno e-mailem w postaci PDF, jak i tradycyjnie w formie drukowanej, na adres podany w §1, ptk 1. Organizator może również zażądać kopi lub skanów dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez partnera (NIP, REGON, wpis do ewidencji lub KRS),
b) Osoby fizyczne zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na  adres podany w §1, ptk 1.  Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.